a Tiedotteet Archives - Laatulannoite

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on saanut ympäristöministeriöltä RAKI-rahoitusta Laatulanonite-järjestelmän kehittämiseksi. Laatulannoite2.0-hanke alkaa elokuussa 2023 ja jatkuu joulukuuhun 2024. SBB vastaa hankkeen koordinaatiosta. hankkeessa päivitetään järjestelmän säännöt, otetaan järjestelmän käyttöön kuudessa uudessa organisaatiossa ja lisäksi hankkeessa laaditaan suositukset kierrätyslannoitteiden käytöstä maataloudessa. Lisätietoa hankkeesta annetaan syksyllä 2023.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n hallitus on nimennyt Laatulannoite-järjestelmän ohjausryhmän ja laatukomitean jäsenet toimikaudelle 6/2023-6/2024. Ohjausryhmän kokoonpano 6/2023-6/2024: Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri Gareis Christoph, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Tanja Hyttinen, Biolan Oy Sanna Tikander, Maa- ja metsätalousministeriö Malila Riikka, Ympäristöministeriö Elina Regårdh, Viherympäristöliitto Pertti Savela, ProAgria Keskusten Liitto Mika Virtanen, […]

Sustainable biogas -hankkeessa tehtiin kolme erilaista animaatiota ravinteiden kierrätyksestä. Yksi animaatioista käsittelee ravinnekierrätyksen hyötyjä, yksi antaa perustiedot ravinnekierrätyksestä ja yksi esittelee Laatulannoite-järjestelmää. Videot tehtiin sekä suomeksi että latviaksi, yksi video on myös englannin kielisinä.  Listaus animaatioista: Ravinnekierrätyksen hyödyt (suomenkielinen animaatio) Ravinnekierrätys (suomenkielinen animaatio) Laatulannoite-järjestelmä (suomenkielinen animaatio) Ravinnekierrätyksen hyödyt (englanninkielinen animaatio)     EU:n Central Baltic -ohjelman […]

Sustainable biogas -hanke on päättynyt. John Nurmisen Säätiön vetämä Sustainable Biogas -hanke edisti ravinnepäästöjen vähentämistä. Hanke tehtiin yhteistyössä biokaasualan ja eri sidosryhmien kanssa. Työssä huomioitiin koko biokaasun tuotantoketju raaka-aineiden käsittelystä mädätykseen ja ravinnerikkaiden mädätteiden turvalliseen hyödyntämiseen. EU:n Central Baltic -ohjelman rahoittamassa Sustainable Biogas -hankkeessa tehtiin yhteistyötä yli rajojen Latvian viranomaisten ja biokaasuyhdistyksen kanssa. John Nurmisen […]

Vuoden 2021 seurantatiedot osoittavat, että Laatulannoite-sertifikaatin omaavien kierrätyslannoitevalmisteiden raskasmetallipitoisuudet ovat laatujärjestelmän sekä myös EU-lannoitevalmisteasetuksen raja-arvojen alapuolella. Laatulannoite-sertifikaatilla varustetut valmisteet kelpaisivat raskasmetallipitoisuuksiensa osalta maatalouskäyttöön myös Norjassa, missä on tiukimmat raja-arvot lannoitteiden raskasmetallipitoisuuksille Euroopassa. Tehtyjen analyysien perusteella myös esimerkiksi triklosaani-lääkeaineen pitoisuudet ovat olleet pieniä Laatulannoite-sertifioiduissa kierrätyslannoitevalmisteissa. Laatulannoite-sertifikaatilla merkittyjen tuotteiden korkea laatutaso varmistetaan myös muilla toimenpiteillä, kuten säännöllisillä […]

Laatulannoite-laatujärjestelmän Ohjausryhmän ja Laatukomitean jäsenet ajanjaksolla 5/2022-5/2023 Ohjausryhmän kokoonpano: Anna Virolainen-Hynnä, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, sihteeri Christoph Gareis, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Tanja Hyttinen, Biolan Oy Sanna Tikander, Maa- ja metsätalousministeriö Malila Riikka, Ympäristöministeriö Elina Regårdh, Viherympäristöliitto Pertti Savela, ProAgria Keskusten Liitto Mika Virtanen, MTK Saku Juvonen, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry Paula Lindell, […]

Sustainable Biogas-hankeen puitteissa on laadittu kehitysehdotukset Laatulannnoite-järjestelmän kehittämiseksi. Raportissa annetaan ehdotus, miten Laatulannoite-järjestelmää voitaisiin kehittää, jotta se vastaisi paremmin arvoketjun tarpeisiin. On myös tärkeää, että Laatulannoite-järjestelmän asema suhteessa lainsäädäntöön on selkeä, ja jotta se voi luoda lisäarvoa suhteessa lainsäädännön tuomaan laatutasoon. Laatulannoite-järjestelmän kehitystarpeita on kartoitettu usealla eri tavalla. Osana kehitystyötä on järjestetty sidosryhmäkuuleminen, arvioitu lainsäädäntöä […]

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma esittää toimet jätteen määrän vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi toteuttavaksi vuoteen 2027. Biojätteen erilliskeräyksen tehostaminen on yksi suunnitelman painopisteistä. Suunnitelmassa mukana myös toimenpiteitä ravinteiden kierrätyksen määrän ja laadun parantamiseksi. Yksi toimenpiteistä on, että Laatulannoite-järjestelmää markkinoidaan ja kehitetään laadukkaiden kierrätyslannoitevalmisteiden menekin edistämiseksi. Laatujärjestelmän kautta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää myös valmisteltaessa kansallisia EEJ (ei enää […]