Keskiviikkona 6.5.2020

KANNANOTTO: Laatulannoite-järjestelmä tehostaa toiminnanharjoittajien ja viranomaisten työtä

Laatulannoite-järjestelmää tulisi voida hyödyntää todentamisessa, että sen mukaan valvottua kierrätyslannoitteita ei katsota enää jätteeksi (ns. EoW, end of waste). Laatulannoite-järjestelmän avulla voidaan osoittaa, että kierrätyslannoitevalmiste täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten ja standardien mukainen. Laatulannoite-järjestelmä on jo nyt osin yhteensopiva EU-lannoitevalmisteasetuksessa annettujen laatuvaatimusten kanssa.

Asetamme omaksi tavoitteeksemme, että Laatulannoite-järjestelmän seuraavien vuosien jatkokehittämisen lähtökohtana on järjestelmän yhteensopivuuden varmistaminen EU-lannoitevalmisteasetuksen kanssa.

Lisätiedot

Anna Virolainen-Hynnä, Toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, +358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

www.biokierto.fi; www.laatulannoite.fi

 

Taustatietoa

Laatulannoite-järjestelmä on laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille, ns. kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä. Kyseessä on laatujärjestelmä sekä siihen kiinteästi liittyvä tuotteisiin kiinnitettävä Laatulannoitesertifikaatti. Järjestelmän avulla parannetaan tuotteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta ja tehostetaan ravinteiden kierrätystä. Yrityksen laatujärjestelmän pysyttäminen ja arviointi kestää noin vuoden, minkä jälkeen yritys voi hyödyntää Laatulannoite-sertifikaattia laatujärjestelmän piirissä oleville tuotteilleen.

Laatulannoite-järjestelmästä vastaava taho on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, joka vastaa järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. järjestelmä on kehitetty yhteistyössä kierrätyslannoitevalmisteita tuottavien yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa 2.7.2018 – 29.2.2020 välisenä aikana. Laatujärjestelmän kehittämisen taustalla ovat Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Suomen Vesilaitosyhdistys ry. Kehittämishankkeen päärahoittajana on ollut Ympäristöministeriö.

Laatulannoite-järjestelmän painopiste on lopputuotteen laadun seurannassa, jonka lisäksi huomioidaan myös laitoksen käsittelemien raaka-aineiden laatu ja laitoksen toiminnan laatu. Laadunvarmistus perustuu sekä ulkopuolisen tahon suorittamaan auditointiin että laitoksen omavalvontaan. Omavalvonnan lisänä toteutetaan ns. sisäistä auditointia, millä tarkoitetaan laitoksen johdon, johdon edustajan tai vertaisauditoijan suorittamaa auditointia.

Laatulannoite-järjestelmä on vaatimuksiltaan suuremmilta osin uuden EU-lannoitevalmisteasetuksen mukainen, joka niin ikään asettaa vaatimuksia CE-merkityille lannoitevalmisteiden raaka-aineille, tuotantomenetelmille ja laatujohtamiselle. Kansallisella tasolla on käytössä myös erillinen lainsäädäntö, jota sovelletaan kotimaan markkinoille myytäville lannoitevalmisteille.

Lannoitteita voidaan valmistaa myös kierrätysmateriaaleista, joiden roolin onkin oletettu korostuvan tulevaisuudessa. Keskeisimmät ajurit ovat mineraalipohjaisten lannoitteiden suuret CO2-päästöt ja rajalliset raaka-ainelähteet. Kierrätysmateriaaleja koskeva lainsäädäntö kuuluu jätelainsäädännön alle.  Päivitettyä EU-jätedirektiiviä tulee soveltaa kesäkuusta 2020 lähtien, mikä tuo uusia vaatimuksia myös kierrätyslannoitteille. Jätelainsäädäntö edellyttää erityisiä vaatimuksia, jotta valmistaja voi osoittaa, ettei jäte, joka on kierrätetty tai muuten hyödynnetty, ei ole enää jätettä. Lainsäädäntö jättää tilaa sille, miten valmistaja laatii perusteet tietyn aineen tai esineen jätteeksi luokittelun päättymisestä ja esittäisi ne toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle ratkaistavaksi toimintaa koskevassa ympäristölupapäätöksessä.

Siirry takaisin sivun alkuun