Järjestelmän kehitystyö

Laatulannoite2.0-hanke

Laatulannoite2.0-hankkeessa laaditaan yhdessä kierrätyslannoitteiden valmistajien ja ruokaketjun toimijoiden kanssa suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksista. Hankkeessa päivitetään myös Laatulannoite-järjestelmä vastaamaan sidosryhmien muuttuneita tarpeita ja lainsäädännön muutoksia.

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki) -rahoitusohjelmalla. Hankkeen kesto on 8/2023-12/2024.

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Hankepartnereita ovat Suomen Kiertovoima (KIVO ry) (hankekumppani) ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (hankekumppani) sekä kuusi Living lab -yritystä (Mustankorkea Oy, Labio Oy, Stormossen Oy, Biosairila Oy, Mäntälän Biovoima Oy ja Envor Group Oy).

Hankkeen ohjausryhmässä on edustus seuraavista organisaatioista:  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry, Suomen Kiertovoima KIVO ry, Vesilaitosyhdistys, Sitra ja Ympäristöministeriö.

Kehitystyön taustaa

LARA-hankkeen tavoitteena oli luoda laatujärjestelmä lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu kierrätysmateriaaleista biokaasu- ja kompostilaitoksissa tai muissa vastaavissa käsittelylaitoksissa. Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa yhteensä vähän yli 60 erityyppistä biokaasulaitosta ja n. 200 kompostilaitosta.

Suomessa ei ole ollut ennen LARA-hanketta eikä Laatulannoite-laatujärjestelmää yhtenäistä laatujärjestelmää kierrätysmateriaaleista tuotetuille lannoitevalmisteille, joita käytetään lisääntyvästi maataloudessa ja viherrakentamisessa. Selvitysten mukaan esimerkiksi Saksassa, Ruotsissa ja Belgiassa laatujärjestelmät ja laatumerkit sekä niihin liittyvät yhteistyörakenteet ovat onnistuneet parantamaan kierrätyslannoitevalmisteiden laatua, mainetta ja menekkiä ja siten lisäämään ravinteiden kierrätystä. Laatujärjestelmän etuna on se, että uusimpaan tutkimustietoon pystytään joustavasti reagoimaan asettamalla tarvittaessa uusia laatukriteereitä. Etuja ovat myös lisääntynyt sidosryhmäyhteistyö, tiedonvaihto ja toiminnan läpinäkyvyys.

LARA-hankkeessa kehitetty laatujärjestelmän kehitystyö vastasi hankkeen päärahoittajan, Ympäristöministeriön ravinnekierrätystä edistävän RaKi 2 -ohjelman 2016-2019 päätavoitteisiin:

  1. Vähentää rehevöitymistä ja edesauttaa Itämeren ja vesien hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä,
  2. Säästää ravinteita kierrättämällä mineraalifosforivaroja sekä edistää bio- ja kiertotaloutta ja
  3. Tehdä ravinnekierrätys yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi
green grass field during daytime

Laatulannoite-järjestelmän kehittäminen

Kehitystyö toteutettiin Lara-hankkeessa 2.7.2018 – 29.2.2020.

Kierrätysalalla toimivat edunvalvontajärjestöt Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Suomen Vesilaitosyhdistys ry tunnistivat tarpeet tavoitteellisen yhteistyön lisäämiseen ravinnekierrätyksen edistämiseksi. Yhdistykset toteuttivat vuonna valmistelevat selvitykset laatujärjestelmän laatimiseksi.

Keväällä 2018 saatiin LARA-hankkeelle tarvittava rahoitus Ympäristöministeriöltä. Lisäksi mukana rahoittajina ovat Sitra ja yhdeksän alalla toimivaa yritystä. Monipuolinen tieteellinen osaaminen ja viranomaisten asiantuntemus on varmistettu kutsumalla laajasti sidosryhmät mukaan hankkeen työpajoihin ja ohjausryhmään. Lara-laaturavinnehanke toteutettiin ajalla 2.7.2018 – 29.2.2020 ja sen budjetti oli 150 000 €.Vuonna 2019 laatujärjestelmää pilotoitiin eli testattiin neljässä eri yrityksissä.

Laatulannoite2.0-hankkeen toteuttaa Suomen Biokierto ja Biokaasu yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Ympäristöministeriö, Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma. Muut rahoittajat ovat Sitra sekä yhdeksän alalla toimivaa yritystä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Honkajoki Oy, Kekkilä Oy, LABIO Oy, Lakeuden Etappi Oy, Lammin Puutarhamulta, Mustankorkea Oy, Ab Stormossen Oy ja Vehkosuon Komposti Oy.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina em. rahoittajien lisäksi Biolan Oy ja Gasum Oy sekä Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK, ProAgria Keskusten Liitto, Ruokavirasto, Suomen Ympäristökeskus, Viherympäristöliitto ja lisäksi yksi viljelijöiden ja yksi viherrakennusyrittäjien edustaja.

Lisätietoa:

Siirry takaisin sivun alkuun