Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä tuotteiden loppukäyttäjät maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Laatulannoite-laatujärjestelmä on tarkoitettu kierrätyslannoitevalmisteille. Laatulannoite-laatujärjestelmän mukaisille tuotteille on myönnetty Laatulannoite-sertifikaatti, joka on tae tuotteiden korkeasta laadusta. Lue lisää Laatulannoite-laatujärjestelmästä täältä.

Laatulannoite-laatujärjestelmä on Suomen olosuhteisiin sopiva laatujärjestelmä, joka on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Järjestelmä on avoin kaikille halukkaille kierrätyslannoitteiden valmistajille. Ota yhteyttä järjestelmän ylläpitäjään.

Laatulannoite-sertifikaatti on tähän mennessä myönnetty seuraaville tuotteille:

Kierrätysravinteiden käyttö on maan etu ennen kaikkea! Kierrätysravinteita sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä on vaikutusta maan biologisen aktiivisuuden parantumiseen ja humuspitoisuuden kasvuun, sekä eroosioherkkyyden vähentymiseen. Lisätietoa kierrätyslannoitteista ja -ravinteista löytyy täältä. Yleisesitteestä saat nopean yleiskuvan järjestelmästä.

Laatulannoite tiedottaa

9.2.2024

Laatulannoite2.0-hankkeen työpaja Laatulannoite-järjestelmän päivittämiseksi

Suomen Biokierto ja biokaasu ry järjestää Laatulannoite2.0 -hankkeen työpajan 12.3.2024 Laatulannoite-järjestelmän päivittämiseksi. Laatulannoite 2.0 hankkeessa päivitetään Laatulannoite-järjestelmä vastaamaan sidosryhmien muuttuneita tarpeita sekä lainsäädännön muutoksia. Päivitetyllä laatujärjestelmällä varmistetaan lannoitevalmisteiden hyvä laatu. Laatulannoite on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Laatujärjestelmän avulla kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa täyttävän lainsäädäntöä korkeammat laatuvaatimukset. Laatujärjestelmä helpottaa osaltaan myös viranomaistyötä. Laatulannoite-järjestelmä voidaan ottaa myös […]

Lue lisää »

9.2.2024

Laatulannoite2.0-hankkeen työpaja kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksista (suositukset)

Suomen Biokierto ja biokaasu ry järjestää Laatulannoite2.0 -hankkeen työpajan 21.3.2024 suosituksista kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksille. Laatulannoite2.0-hankkeella halutaan lisätä vuoropuhelua kierrätyslannoitteiden tuottajien ja käyttäjien välillä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Hankkeessa laaditaan yhdessä kierrätyslannoitteiden valmistajien ja ruokaketjun toimijoiden kanssa suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksista. Laatusuosituksia tullaan tarkastelemaan koko  kierrätyslannoitteen elinkaaren näkökulmasta: raaka-aineista […]

Lue lisää »

31.1.2024

Orgaanisten kierrätyslannoitteiden SWOT-analyysin tuloksia

Kierrätyslannoitteiden hyödyt ovat selvät. Kierrätyslannoitteet ovat kotimaisia ja vähäpäästöisiä lannoitteita. Niiden käyttö vähentää lannoitteiden tuontiriippuvuutta ja irtikytkee lannoitteet epävarmoista ja pitkällä aikavälillä kallistuvista fossiilisista polttoaineista. Kierrätyslannoitteiden markkinat ovat kuitenkin vielä hyvin kehittymättömät; tarvitaan lisää tarjontaa ja kysyntää. Kierrätyslannoitteilla on haasteita, jotka pitäisi ratkaista, jotta ravinteiden kierrätyksen hyödyt saadaan valjastettua. Osana Laatulannoite2.0-hanketta Kiertokasvu (Ruthon Group Oy) […]

Lue lisää »

31.1.2024

Ohjauskeinot ravinteiden kierrätyksessä

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on tunnistanut jopa 66 ohjauskeinoa, jotka linkittyvät jollain tapaa biokierron tavoitteisiin edistää ravinteiden ja hiilen kiertoa. Ravinnerikkaiden biomassojen hyödyntämiseen liittyy monimutkainen säädöskehys sekä rahoitusmekanismit, jotka mahdollistavat ravinteiden laitosmaista kierrättämistä, mutta samalla niistä syntyy erilaisia velvoitteita, rajoitteita ja oikeuksia prosessin eri vaiheissa. Myös hallinnollisen säädösohjauksen ulkopuolelta informaatio-ohjaus, taloudelliset ohjauskeinot sekä teknologian […]

Lue lisää »

24.10.2023

Tiedote: Kierrätyslannoitteiden tuottajat ja käyttäjät kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitteiden laatua 

Kierrätyslannoitevalmisteet ovat osa kiertotaloutta, jotka tukevat siirtymistä kohti kestävämpiä maatalous- ja elintarvikejärjestelmiä. Kierrätyslannoitteet ovat win-win-win -ratkaisu: tuetaan kotimaista tuotantoa, pienennetään hiilidioksidipäästöjä ja parannetaan kansallista ravinneomavaraisuutta. Kierrätyslannoitteita ovat orgaaniset lannoitteet ja maanparannusaineet.  Laatulannoite2.0-hankkeella halutaan lisätä vuoropuhelua kierrätyslannoitteiden tuottajien ja käyttäjien välillä. Tavoitteena on myös lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Laatulannoite2.0-hankkeessa laaditaan yhdessä kierrätyslannoitteiden […]

Lue lisää »

23.10.2023

Kierrätyslannoitevalmisteiden Laatulannoite-järjestelmän on ottamassa käyttöönsä 6 yritystä

Laatulannoite on kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden laatua, laatumielikuvaa ja menekkiä. Kyseessä on kansallinen, vapaaehtoinen ja tuotekohtainen laatujärjestelmä. Laatulannoite-järjestelmä mukailee olemassa olevaa lainsäädäntöä ja on osin tiukempi. Osana Laatulannoite2.0-hanketta kuusi Living lab -yritystä (Mustankorkea Oy, Labio Oy, Stormossen Oy, Biosairila Oy, Mäntälän Biovoima Oy ja Envor Group Oy) lähtevät rakentamaan itselleen Laatulannoite-järjestelmän mukaista […]

Lue lisää »