Ravinteet kiertoon

Ravinteiden kierrätystä kierrätyslannoitteilla

Laatu, käyttövarmuus ja turvallisuus

Kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille on ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä tuotteiden loppukäyttäjät maataloudessa ja viherrakentamisessa etsivät uusia, luotettavia ja kustannustehokkaita vaihtoehtoja. Laatujärjestelmä ja laatumerkki on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille.

Laatujärjestelmän avulla parannetaan tuotteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta ja tehostetaan ravinteiden kierrätystä. Laatujärjestelmä vähentää elintarvikkeiden laatuun ja puhtauteen kohdistuva riskejä, kuten myös ympäristöön kohdistuvia.

Kierrätyslannoitteet ja niiden käyttäjät

Kierrätysravinteita sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä on vaikutusta maan biologisen aktiivisuuden parantumiseen ja humuspitoisuuden kasvuun, sekä eroosioherkkyyden vähentymiseen.

Lannoitevalmisteisiin kuuluvat seuraavat lannoitevalmistetyyppinimiryhmät: lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat ja mikrobivalmisteet.

Lannoitevalmisteiden käyttäjiä ovat viljelijät, viherrakentajat ja erilaiset teollisuuden prosessit sekä lähitulevaisuudessa myös metsäalan edustajat. Lannoitevalmisteita tuotetaan kierrätysraaka-aineista, joita ovat mm. erilliskerätty biojäte, elintarviketeollisuuden sivuvirrat, lannat, erilaiset biomassat, tuhkat, metsätalouden tuottamat raaka-aineet sekä jätevedenpuhdistamoiden yhdyskuntaliete.

Lisätietoa ravinteiden kierrätyksestä ja kierrätyslannoitteista

Seuraavassa on muutamaan kappaleeseen koottua tietoa Luonnonvarakeskuksen, Suomen Ympäristökeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran v. 2017 tuottamasta julkaisusta Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa. Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2017. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 45 s. Julkaisua täydennetty 30.8.2017.

Siirry takaisin sivun alkuun