Keskiviikkona 13.12.2023

Laatujärjestelmällä todennetaan lannoitevalmisteiden laatua ja seurantaa

Laatulannoite-järjestelmä todentaa kierrätyspohjaisten lannoitevalmisteiden laadun sekä lisää toiminnan ja raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Laatulannoite-järjestelmä on ensimmäinen lannoitevalmistajille suunnattu laatujärjestelmä Suomessa.

Kansallisen lannoitelain (711/2022) uudistuksella yhdenmukaistettiin EU-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön toimintatavat sekä luotiin entistä joustavampi toimintamalli, joka edistää uusien kestävästi valmistettujen tuotteiden markkinoita varmistaen samalla niiden turvallisuuden. Uusi lannoitelainsäädäntö tulee edellyttämään kaikilta lannoitevalmisteiden valmistajilta laatujärjestelmän käyttöönottoa omavalvonnan toteuttamista varten vuoden 2024 alusta alkaen. Laatujärjestelmää vaaditaan uuden lainsäädännön mukaan lannoitevalmisteiden valmistajilta. Valmistajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa lannoitevalmisteen sekä pitää kyseistä lannoitevalmistetta kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään. Näin ollen valmistajan vastuu lannoitevalmisteen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa, on kumottuun lainsäädäntöön nähden suurempi.

Laatujärjestelmän on sisällettävä valmistusta, laadunvalvontaa ja laadunvarmistusta koskevat tekniikat, prosessit ja toimenpiteet. Ruokavirasto tulee päivittämään laatujärjestelmään liittyvää ohjeistusta, mutta aikataulu on vielä auki. Tällä hetkellä kansallinen laatujärjestelmä vastaa vanhaa omavalvontasuunnitelmaa. Ruokavirastolta saadun tiedon perusteella laatujärjestelmä on hyvin pitkälle samankaltainen kuin omavalvontasuunnitelma. Laatujärjestelmässä on joitakin pieniä muutoksia aiempaan. Esimerkiksi laadun varmistamista edellytetään eräkohtaisesti. Erän määrittely jää kuitenkin valmistajan vastuulle. Kirjapitovelvoitteet prosessin kannalta keskeisistä parametreistä ja laadun valvonnasta säilyvät ennallaan.

EU:n lannoitevalmisteasetus (2019/1009) yhdenmukaistaa Euroopan unionin alueella markkinoitavien lannoitevalmisteiden valmistus- ja laatuvaatimukset. EU:n lannoitevalmisteasetuksen vaatimukset täyttävät lannoitteet voivat käyttää CE-merkintää ja lannoitevalmiste saa liikkua vapaasti EU:n alueella. Lannoitevalmisteen valmistaja on vastuussa siitä, että CE-merkitty tuote on valmistettu vaatimustenmukaisesti. Vaatimustenmukaisuutta seurataan Laatujärjestelmän avulla.

Kansallinen ja EU:n laatujärjestelmät ovat vaatimuksiltaan hyvin eri tasolla: EU:n laatujärjestelmä on hyvin yksityiskohtainen ja kattaa selkeät vaatimukset tekniikoille, prosesseille ja järjestelmällisille toimille, miten valmistusta, laadunvalvontaa ja laadunvarmistusta seurataan ja ylläpidetään. Kansallinen lainsäädäntö on ottanut viitteitä EU-lainsäädännöstä, mutta se antaa enemmän vapauksia toiminnanharjoittajalle laatujärjestelmän toteuttamiseksi. Nyt päivittyneen lainsäädännön myötä toiminnanharjoittajan on esimerkiksi määritettävä erä ja sen koko, minkä mukaan lakisääteinen analysointitiheys määräytyy.

Laatulannoite-järjestelmä

SBB on tehnyt työtä kansallisen ja EU:n lannoitevalmisteasetuksen laatujärjestelmän erojen ja yhtäläisyyksien selvittämiseksi. Työn tuloksia hyödynnetään Laatulannoite2.0-hankkeessa, kun päivitettyä Laatulannoitteen-laatujärjestelmää kehitetään. SBB näkee, että EU:n laatujärjestelmä antaa selkeät raamit, mihin suuntaan Laatulannoite-järjestelmää halutaan päivittää. Laatujärjestelmä tulisi kattamaan niin kansalliset vaatimukset, kuin myös pitkälti EU:n laatujärjestelmän vaatimukset; tai ainakin rakenteen. Tämä tarjoaisi toiminnanharjoittajille tien siirtymään kohti CE-merkittyjä lannoitteita, jos toiminnanharjoittaja niin tavoittelee. Toisaalta vaikka CE-merkintää ei lannoitteille haettaisi, voi toiminnanharjoittaja todentaa laatujärjestelmän käytöllä, että sen vaatimukset vastaavat EU:n lainsäädäntöä, mikä luo läpinäkyvyyttä sekä luotettavuutta kierrätyslannoitteiden laajemmin hyväksyttävälle käytölle ja etuja kilpailutus- tai sopimustilanteissa.

SBB hyödyntää työn tuloksia päivittäessä Laatulannoitteen Laatukäsikirjaa, joka tulee kattamaan päivitetyt ohjeet sekä vaatimukset Laatulannoite-sertifikaatin omaaville yrityksille. Alla olevaan taulukossa ylätason vertailua (ei kattava listaus). Kansallisen laatujärjestelmän ohjeistus pohjautuu tällä hetkellä omavalvontasuunnitelmaan, ja vielä ei tiedetä, tuleeko sen rakenne merkittävästi muuttumaan.

EU-lannoitevalmisteasetusKansallinen lannoitelainsäädäntö
Laatujärjestelmän on katettava laatutavoitteet ja organisaation rakenne, johdon vastuualueet ja toimivalta tuotteiden laadun osalta.Ei ole näin tarkasti määritelty, puuttuu selkeät tavoitteet.
Laatujärjestelmän on katettava valmistusta, laadunvalvontaa ja laadunvarmistusta koskevat tekniikat, prosessit ja järjestelmälliset toimet.Suurimmaksi osin täyttyvät omavalvontasuunnitelmassa.
Laatujärjestelmän on katettava ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja valmistuksen jälkeen tehtävät tarkastukset ja testit sekä niiden suoritustiheys. Näytteenottotiheys perustuu vuotuiseen syötemäärään (t) vuodessa.Erän koko ja näin ollen näytteenoton suoritustiheys toiminnanharjoittajan päätettävissä.
Laatujärjestelmän on katettava valmistajan laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset jne.Puuttuu vaatimus tehdä laatupöytäkirja.  EU-asetuksen vaatimukset tämän osalta täyttyvät osin omavalvontasuunnitelman myötä.
Laatujärjestelmän on katettava keinot valvoa tuotteilta vaaditun laadun toteutumista ja laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.Uusi Lannoitelaki määrittää, että Laatujärjestelmä on oltava, Laatujärjestelmä on tarvittaessa toimitettava Ruokavirastolle.
Sisäinen auditointi kerran vuodessa.Ei vaatimusta sisäiselle auditoinnille.
Ulkoinen auditointi – valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteensa asianmukaisesti.ns. ulkoinen auditointi tapahtuu viranomaistarkastuksien yhteydessä.

Lisätietoa:
Nelli Pitkänen
Ravinnekierrätyksen asiantuntija, +358 400 976 053 | nelli.pitkanen@biokierto.fi

Siirry takaisin sivun alkuun