Perjantaina 16.2.2024

Mitä vaatimus laatujärjestelmän käyttöönotosta käytännössä merkitsee?

Valmistajan vastuu lannoitevalmisteiden laadusta on suuri. Siksi laatujärjestelmän on tarkoitus toimia valmistajan omana laadunhallinnan työkaluna. Laatujärjestelmän avulla valmistaja varmistaa, että lannoitevalmisteen valmistus ja valmis lannoitevalmiste täyttävät niille lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Valmistajalla tarkoitetaan lannoitevalmisteiden

  • valmistajia
  • suunnitteluttajia
  • valmistuttajia
  • lannoitevalmistetta kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään pitävät

Mitä laatujärjestelmän toteuttaminen käytännössä voi tarkoittaa?

Näillä näkymin Ruokavirasto ei tule antamaan laatujärjestelmälle kovin yksityiskohtaista ohjeistusta laatujärjestelmän sisällöstä, koska laatujärjestelmän ensisijainen tarkistuksena on toimia valmistajalle työkaluna tunnistaa laadunhallinnan kannalta kriittistä pisteitä ja toimia tai ratkaisuja, miten lannoitevalmisteiden laatua pidetään yllä. Laatujärjestelmä voidaan toteuttaa yritykselle sopivimmassa muodossa.

Laadunhallinta pitää sisällään esimerkiksi määritelmän ja kuvauksen siitä, miten, mistä ja milloin näytteenotto eräkohtaisesti toteutetaan ja miksi joitain laatuparametreja ei perustellusti seurata.

Laatujärjestelmässä tulee määritellä mikä on erän koko. Erän koko on määriteltävä siten, että se edustaa lopputuotteen eli valmiin tuotteen laatua. Valmistajan on testattava lannoitevalmiste eräkohtaisesti.

Koska raportointivelvoite poistuu, on toimijan pidettävä toiminnastaan ajan tasalla olevaa eräkohtaista tiedostoa, josta voidaan tarvittaessa selvittää valvontaa varten tarpeelliset tiedot kuten analyysitukokset ja poikkeamat.

Eräkohtaisesta näytteestä on testattava ainesosien ja prosessin kannalta olennaiset parametrit. Valmistajan on varmistettava, että myös ainesosaluokkien vaatimukset täyttyvät. Laatujärjestelmässä on eriteltävä, kuinka usein ainesosista valmistaja ottaa analyysit, jotta valmistaja voi varmistua, että se täyttää ainesosaluokille asetetut vaatimukset.

Käytännössä erän määrittelyssä on otettava huomioon esimerkiksi mahdollisen (jälki)kompostoinnin aikana tapahtuva typen haihtuminen ja vuodenaikojen vaihtelu, mitkä tulee myös ottaa huomioon tuoteselosteessa. Tämä tarkoittaa, että tuoteselostetta tulee päivittää aktiivisesti eräkohtaisesti, jos merkittäviä muutoksia lopputuotteessa tapahtuu.

Laatujärjestelmään tuodaan toimijan itse asettamia laatukriteereitä

Vaikka laatujärjestelmä on pyydettäessä toimitettava Ruokavirastolle, toimii se ensisijaisesti valmistajan omana laadunhallinnan työkaluna. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laatujärjestelmään olisi tarkoitus tuoda ja määritellä kaikki organisaation itse asettamat laatukriteerit toiminnalle lakisääteisten vaatimusten lisäksi.

Ruokavirasto tulee tiedottamaan toiminnanharjoittajia laatujärjestelmästä maaliskuun aikana. Laatulannoite2.0 hankkeet työpajassa 12.3. Ruokavirasto tulee esittelemään laatujärjestelmän ohjeita luomiseksi. SBB kehottaa toimijoita tarkastamaan organisaation omavalvontasuunnitelman, ja pohtimaan miten omavalvontasuunnitelmaa tullaan päivittämään aktiiviseksi organisaation laadunhallinnan työkaluksi.

Miten Laatulannoitejärjestelmässä toteutetaan laatujärjestelmää: lue uutinen.

Lisätietoa

Nelli Pitkänen
Ravinnekierrätyksen asiantuntija
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry
+358 400 976 053 | nelli.pitkanen@biokierto.fi
www.biokierto.fi

Siirry takaisin sivun alkuun