Torstaina 30.6.2022

Tiedote: vuoden 2021 tulokset osoittavat Laatulannoite-sertifioitujen kierrätyslannoitevalmisteiden olevan huippulaatua

Vuoden 2021 seurantatiedot osoittavat, että Laatulannoite-sertifikaatin omaavien kierrätyslannoitevalmisteiden raskasmetallipitoisuudet ovat laatujärjestelmän sekä myös EU-lannoitevalmisteasetuksen raja-arvojen alapuolella. Laatulannoite-sertifikaatilla varustetut valmisteet kelpaisivat raskasmetallipitoisuuksiensa osalta maatalouskäyttöön myös Norjassa, missä on tiukimmat raja-arvot lannoitteiden raskasmetallipitoisuuksille Euroopassa. Tehtyjen analyysien perusteella myös esimerkiksi triklosaani-lääkeaineen pitoisuudet ovat olleet pieniä Laatulannoite-sertifioiduissa kierrätyslannoitevalmisteissa. Laatulannoite-sertifikaatilla merkittyjen tuotteiden korkea laatutaso varmistetaan myös muilla toimenpiteillä, kuten säännöllisillä auditoinneilla.  

Vuoden 2021 tulokset ovat erinomaisia, sillä järjestelmän seurantatietojen pohjalta valmisteiden raskasmetallien haitta-ainepitoisuudet ovat alhaiset ja ne ovat laskeneet vuosittain. Järjestelmää kehitettiin vuosina 2018-2019 yhdessä sidosryhmien kanssa, ja valmis järjestelmä otettiin käyttöön 2020.

Kaikki analyysitulokset olivat reippaasti Laatulannoite-järjestelmän asettamien raja-arvojen alapuolella vuonna 2021. Edellisinä vuosina on ollut muutamia yksittäisiä raja-arvojen ylityksiä. Raskasmetallien osalta vuoden 2021 yksittäiset analyysitulokset olivat myös kirkkaasti EU-lannoiteasetuksen asettamien raja-arvojen alapuolella lukuun ottamatta muutamaa kuparia koskevaa analyysitulosta. Kuparinkin osalta valtaosa, eli 87 prosenttia, tuloksista oli EU-asetuksen vaatimusten mukaisia.

Laatulannoite-järjestelmässä seurataan säännöllisesti tuotteiden raskasmetallipitoisuuksia seuraavien haitta-aineiden osalta: arseeni (As), elohopea (Hg), kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari (Cu), lyijy (Pb), nikkeli (Ni), sinkki (Zn) ja PAH (16).

Suomen Ympäristökeskuksen koostaman aineiston pohjalta voi todeta, että Laatulannoite-järjestelmän vuoden 2021 tulokset ovat varsin mallikelpoisia myös, kun verrataan muissa maissa lannoitteille asetettuihin raskasmetallipitoisuuksien raja-arvoihin.  SYKE julkaisi Haitalliset aineet kierrätyslannoitteissa ja niiden raaka-aineissa -raportin toukokuussa 2022.

 

Järjestelmässä kootaan tietoa myös orgaanisten haitta-aineiden ilmaantuvuudesta

Polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) lukuun ottamatta Laatulannoite-järjestelmä ei aseta raja-arvoja valmisteiden orgaanisten haita-aineiden pitoisuuksille, vaan tässä vaiheessa tarkoitus on ainoastaan kerätä seurantatietoa.

Laatulannoite-järjestelmän piirissä olevien tuotteiden osalta seurataan ainakin seuraavien orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksia: PCB, PFOS, PFOA, triklosaani, PBDE, DEHP, dioksiinit ja furaanit.

Laatulannoite-järjestelmässä kerättyjen analyysien vähäisestä lukumäärästä johtuen on vielä mahdotonta tehdä johtopäätöksiä orgaanisten haitta-aineiden ilmaantuvuudesta sertifikaatin piirissä olevien valmisteiden osalta. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin todeta, etteivät tähän mennessä kerätyt analyysitulokset ole herättäneet hämmästystä, saati aiheuttaneet tarvetta raja-arvojen asettamiselle tai muihin toimenpiteisiin. Tehtyjen analyysien perusteella esimerkiksi yleistä huolta-aiheuttaneen triklosaani-lääkeaineen pitoisuudet ovat olleet pieniä Laatulannoite-sertifioiduissa kierrätyslannoitevalmisteissa. Myöskään esimerkiksi sertifioitujen valmisteiden PFOS- (perfluorioktaanisulfonaatti) ja PFOS- (perfluorioktaanisulfonaatti) pitoisuustasot tai vaihtelut eivät ole aiheuttaneet huolta.

Vasta muutamassa maassa on asetettu raja-arvoja orgaanisille haitta-aineiden pitoisuuksille lannoitteissa. Jos ilmenee tarvetta, niin myös Laatulannoite-järjestelmässä voidaan asettaa rajoituksia organisten haitta-aineiden pitoisuuksille. Seurantaan voidaan ottaa myös uusia haitta-aineita.

Laatulannoite-järjestelmä

Vuoden 2021 aikana järjestelmässä mukana olevien tuotteiden osalta toteutettiin yhteensä 61 haitta-aineanalyysiä, joista kuusi tehtiin ulkoisen näytteenottajan ottamista näytteistä. Vuonna 2021 järjestelmässä oli mukana kahdeksan lannoitevalmistetta kolmelta eri valmistajalta (HSY, Lakeuden Etappi Oy ja Ecolan Oy). Kaikkiaan analyysituloksia on tietokantaan kertynyt parisataa.

Laatulannoite-sertifikaatilla merkittyjä lannoitevalmisteita analysoidaan säännöllisesti ja kansallista lainsäädäntöä laajemmin ja tiheämmin. EU-lannoitevalmisteasetuksen lannoitevalmisteita koskevat vaatimukset ovat joltain osin tiukemmat kuin mitä kansallinen lannoitevalmisteasetus edellyttää. Laatulannoite-järjestelmän vaatimukset ovat EU-asetusta tiukempia lukuun ottamatta sinkin ja kuparin vaatimuksia.

Laatulannoite-sertifikaatin omaavien tuotteiden osalta toimitetaan vuosittaiset seurantatiedot Laatulannoite-järjestelmän ylläpitäjälle. Haitta-aineiden seurantavelvoitteiden lisäksi Laatulannoite-järjestelmä edellyttää sisäisen ja ulkoisen auditoinnin tekemistä säännöllisesti, ulkopuolisen näytteenottajan käyttämistä vuosittain sekä jämptiä laadunhallintatyötä koko organisaatiossa.

Laatulannoite-sertifikaatti on osoitus, että tuote täyttää järjestelmän vaatimukset. Laatulannoite-järjestelmä on avoin kaikille Suomessa valmistettaville kierrätyslannoitevalmisteille. Laatulannoite-järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, jonka työtä tukee eri sidosryhmien edustajista koostuvat laatukomitea sekä ohjausryhmä.

Taulukko 1. Orgaanisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden haitta-aineiden raja-arvot lainsäädännössä sekä Laatulannoite-järjestelmässä. Kooste Laatulannoite-järjestelmän seurantatiedoista vuosien 2020 ja 2021 osalta.

 

Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä, Laatulannoite-järjestelmän ylläpitäjä ja SBB:n toiminnanjohtaja (anna.virolainen-hynna@biokierto.fi; 0400-987 805)

Siirry takaisin sivun alkuun