Tiistaina 11.10.2022

Sustainable Biogas -hankkeen suositukset

Sustainable biogas -hanke on päättynyt. John Nurmisen Säätiön vetämä Sustainable Biogas -hanke edisti ravinnepäästöjen vähentämistä. Hanke tehtiin yhteistyössä biokaasualan ja eri sidosryhmien kanssa. Työssä huomioitiin koko biokaasun tuotantoketju raaka-aineiden käsittelystä mädätykseen ja ravinnerikkaiden mädätteiden turvalliseen hyödyntämiseen.

EU:n Central Baltic -ohjelman rahoittamassa Sustainable Biogas -hankkeessa tehtiin yhteistyötä yli rajojen Latvian viranomaisten ja biokaasuyhdistyksen kanssa. John Nurmisen Säätiö toteutti hankkeen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB), Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa. Hankkeen kesto on 3/2020-12/2022.

SBB koordinoi työpakettia 4, jonka puitteissa laadittiin kehitysehdotuksen Suomen Laatulannoite-järjestelmälle ja laadittiin vastaavanlainen laatujärjestelmä Latviaan. SBB osallistui aktiivisesti myös kierrätysravinteiden markkinoiden kehittämistä koskeviin toimenpiteisiin.

 

Kehitysehdotukset Laatulannoite-järjestelmän kehittämiseksi

Sustainable Biogas-hankeen puitteissa laadittiin kehitysehdotukset Laatulannoite-järjestelmän kehittämiseksi, jotta se vastaisi paremmin arvoketjun tarpeisiin. On myös tärkeää, että Laatulannoite-järjestelmän asema suhteessa lainsäädäntöön on selkeä, ja jotta se voi luoda lisäarvoa suhteessa lainsäädännön tuomaan laatutasoon.

Laatulannoite-järjestelmän kehitystarpeita kartoitettiin hankkeessa usealla eri tavalla. Osana kehitystyötä on järjestetty sidosryhmäkuuleminen, arvioitu lainsäädäntöä ja sen kehitystä, sekä toteutettu pienimuotoinen markkinaselvitys. Täältä löytyy yhteenveto kehitysehdotuksista.

 

Hankkeessa tuotettu aineisto

Hankkeessa kerättiin kokemuksia ja oppeja Suomen ja Latvian lisäksi myös Ruotsista ja Saksasta. Hankkeen tärkeisiin oppeihin kuitenkin kuuluu, että samat työkalut eivät toimi kaikkialla, sillä lähtökohdat, ongelmat ja lainsäädäntö ovat erilaisia. Siksi hankkeessa luotiin myös kansallisen ja alueellisen tason kehittämisehdotuksia, jotka antavat hyvän pohjan kestävän biokaasutuotannon edistämiseksi. Suomessa tärkeitä kehitettäviä teemoja ovat biokaasutuotannon sijainninohjaus ravinneylijäämäisillä alueilla, lupajärjestelmän kehittäminen, ravinteiden hallinnan edistäminen julkisissa hankinnoissa, kierrätysravinteiden hintakilpailukyky ja kysyntä, ravinteiden levitysrajat maataloudessa ja viherrakentamisessa, sekä ymmärrys ravinteiden hallinnan tarpeesta biokaasuun liittyvässä päätöksenteossa.

Hankkeessa laadittiin politiikkasuosituksia, kehityssuunnitelmia sekä yleisiä suosituksia biokaasun tuottajille ja viranomaisille, jotta vesistöystävällistä biokaasutuotantoa voitaisiin harjoittaa ympäri Itämeren. Alapuolella on listattu hankkeen keskeisiä tuotoksia, muu aineisto löytyy hankkeen nettisivuilta.

Lisätietoa:

Siirry takaisin sivun alkuun